Đăng nhập

Lần đầu tiên đến bar , em lần đầu tiên đến barNhìn dân chơi nó bay, em tưởng ở đây giết heo , èo éo èo eo Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gìLần đầu tiên uống bia , em lần đầu tiên uống bia Nhìn ly bia xủi hơi , em tưởng đâu nước xà bong, bọt khống bọt không...Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gìLầ...

Chế độc Nhà Quê Đi Bar 18+ - Ở nhà quê mới lên phần 2 của Ác Quỷ Đẹp Trai

This text is replaced by the Flash movie 12.
Người gửi: nhincuoi1 năm trước, 3948 lượt xem, 3 bình luận

Lần đầu tiên đến bar , em lần đầu tiên đến bar
Nhìn dân chơi nó bay, em tưởng ở đây giết heo , èo éo èo eo 
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên uống bia , em lần đầu tiên uống bia 
Nhìn ly bia xủi hơi , em tưởng đâu nước xà bong, bọt khống bọt không...
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn chai Hennessy, em tưởng là nước trà xanh, ành ánh ành anh
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn theo tiếng hét la, em tưởng con đánh DJ , ôm bưởi mà bay 
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn viên thuốc lắc bay, em tưởng viên xí muội cay, ày áy ày ay
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn Shisha nó pha, em tưởng rượu hút phì khói... òi ói òi oi..
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn em kia múa may , em tưởng lăng quăng quái thai , ài ái ài ai
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn vệ sĩ đứng canh, em tưởng bọn Mafia... à á à a
Ở nhà quê mới lên em chưa biết... gì

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Nhìn Bà Tưng lắc lư..., em tưởng quả bom sắp rơi... trời ới trời ơi....
Ở nhà quê mới lên em trông thấy....ghiền....

Lần đầu tiên đến bar, em lần đầu tiên đến bar
Lần đầu tiên biết bar, xin người đừng trách đừng la ..À á à a...
Ở nhà quê mới bay em lên nóc nhà..... khà khà khà

Hết...Oppa Ếch Nướng Style

nhac che lan dau tien den bar, em o nha que moi len ac quy dep trai, lan dau tien den bar, http://www.hayvui.com/che-doc-nha-que-di-bar-18-o-nha-que-moi-len-phan-2-cua-ac-quy-dep-trai-97355, Lan dau tien den bar, o nha que moi che lan dau zo quan bar, o nha que moi len phan 2, o nha que di bar, ac quy dep rai, tai nhac che nha quê đi bar 18 ở nha quê moi lên, Nhac che lan dau di bar, Lan dau tjen den bar, ac quy dep trai, ac quy dep trai mp3, ac quy dep trai, o nha que moi len 2, nha que di bar -site:www.youtube.com, nhạc chế nhà quê đi bar, tai nhac nha que danh bar, tai nhac lan dau tien den bar nhac che, nhac mp3 che Lan viên nha que di bar, nhac mp3 che o nha que di bar, Nhac che em o nha que di bar, youtube.comnhac chê o nha que moi len, O nha que len bar, tai nhac o nha que moi len 18, o nha que moi len bar 18, o que di bar, o nha que moi len bar, o nha que moi len bar18 , o nha ve moi len phan 2, O NHA VE MOI LEN PHAN 2, youtube nhac o nha pue di bar, tai bai hat nha que di bar che, nha que di bar yutobe, nha que di bar - che o nha que moi len - thai lan vien, o nha que di bar , o duoi que di bar, o nha que di bar , nhaclandautiendibar, o nha que moi len ac quy dep trrai, lan dau tien di bar ac quy dep trai, lan dau tien di bar ac quy dep trai co loi, nhac che em oi nha que moi len, Nha que dj bar, nha quy di bar, nha pue di bia, nha que den bar, nhac nha que di bar youtube, nha pue di ba, nhac che quy dep trai, bai hat nha qua di ba cua ac quy dep trai, NHA PUE DI BA, nha que len bar, nha que moi len di bar, nha pue di ba che, Video ac quy dep trai, Nhac nha que den bar, tai bai hat nha que di bar, nhac lan dau tien di bar, e o nha pue di ba, o nha quê moi len di ba, Nhac lan dau di bar(ac quy dep trai), nha que di bar mp3, o nha que moi nen ac quy dep trai, lang dau tien danh bar/, tai o nha que moi len thai lan vien, nha pue di bar, Nghe nhac che nha que di bar thai lan vien, loi bai hat nha que di bar, nha quê di pa thai lan viên, videotrainhaquelenbar, tai bai hat o nha que moi len ac quy dep trai, lan dau tien di bar, nha que di bar youtobe, nha que di bar-che lan vien, nhac nha pue di br, nhac che que di bar 18 nha que moi len phan 2 ac q, nha que di bar cua che lan vien, Nhac che lan dau tien di bar mp3, lan dau tien den ba, Lan dau tien di bar, nhac nha pue di ba, nhac che nha que di bar 18, o nha que di, nhac che lon dau tien den ba, Tai bai hat Nha ve di bar, Lan dau tien den ba mp3, Nhạc chế Nhà Quê Đi Bar 18 (Ở nhà quê mới lên, nha que di bar-ac quy dep trai, tai lan dau tien den bar, clip lan dau tien di bar, tai lan dau tien di bar, Nha que len bar, tai bai lan dau tien di bar, Nha que di bar mp3, tai bai hat nha que di ba ac quy dep trai, nhac che lan dau tin den baz, lan dau tien di bar mp3, nhac chenha quediba, Nhà quê đi bar, nha que di bar mp3 , em o nha que len bar, nhacchenhaquediba, nha ve di bar, nha que den ba, xem nhac che nha que di pa, o nha pue đi ba, O NHa PUE DI BA, o nha pue di ba, nhac che ac quy dep trai, lan dau tien den bar nhac che, nha que di pa, O NHA PUE DI BA, lan dau tien uong bia nhac che, Nhac che o nha que moi len.che lan vien, nhạc chế lần đầu tiên đến bar, lan dau tien den bar mp3, xem nhac che bai nha que di bar, nhạc chế nhà quê đi bar - thái lan viên, Lân đâu tiên đem bar, em o nha que di bar che, Nha que đi ba, bh lan dau tien di bar, nhac cua ac quy dep trai, oquemoilendiba, lần đầu đi bar, lan dau tien đi bar, tai bai hat nhac che nha que di bar 3 thai lan vien, Em tưởng là nước xà bông một không một không.ở nhà quê mới lên em không biết gì, nha wue len bar, xem nhà quê đi bar, nhac che lan dao tien uang bia, nha pue di br, mp3o duoi que moi len, o nha quer di bar, nhà quê đi pa, tai nhac che nha que di bar, nha que đi ba, Tai lan dau tien den ba, nhaquedibaz, loi bai hat lan dau tien den ba thai lan vien, bai lan dau tien uong bia, nhac che nha que di bar mp3, nhac nha que di bar mp3, nhac che lan dau di bar, nhac che em o duoi que moi len, landautiendiba, Nha wue len bar, oi nha ve di pa, tai lan dau tiet den baz, Nha que di pa, ba thang nha que-bar du ky youtobe, lan dau tien di ba, Lan dau tien di ba, nha pue di ba, Bai hat tu nha que moi len phan2, Tai nhac che nha que di bar, loibaihatonhaquedibar, Nhạc chế Nhà Quê Đi Bar 18 , njha que di pa 2 , nha que di ba youtube, Nha que di ba nhac che, lan đâu tiên đi bar, nhac che dan que moi len phan 2, nha que di bar, nhac chê lân đâu tiên đên bar, em o nha que mo len di bar, lan dau tien uon bia, Nha que di par tai pai hat, lan dau lien danh bar, nhac che lan dau tien den ba, nhạc chế nhà quê đi bar 18 , nha pue đi ba, nha que di bak chê ac quy dep trai, nha que di bar thai lan vien, nha que di bak you tubi, tai bai hat em ở nhà Quê mới lên mp3, nhac nha ve di ba, nhac che nha ve di ba, nhac che em di bar, nhac nha quê sac dep đi pa, nhac o nha que youtube, nhac o nha que di bar, che doc nha que di bar 18 o nha que moi len yoube, che doc nha que di bar 18 o nha que moi len youtube, o nha que moi len phan2, nha que di ba, lan dau tienden bar, lan dau tien di ba cua thai lan vien, o nha que moi len, o nha ve di ba, nha que di bak, den tai che dep, o nha que den par, taj baj hat nha qe dj bak, xem lan đau đi đen pa nhac che, tai nhac che nha ve di ba, nha que moi len thai lan vien, nhac che em nha que, nhac che em nha que moi len, nha ue di ba, Nhac lan dau tien di bar, nha que diba, nha que di par, o nha vuen moi len, lan dau tien den par , Nha que dj bar vjdeo, tai nha que len bar thai lan vien, trai dep bi duoi khoi lang yuotube, nhac Lần đầu tiên đi pa, o nha que moi len mp3, o nha ve moi len, ở nhà quê mới lên thái lan viên, tai che nha o, lan dau tien den bass, lan dau tien uong bia, Nha que di bar cke, O Nha ve Moi Len, o nha we moi len, tai nhac nha que di pa, nhaquediba, nha que dj bak, nhac che nhac que di bar, tai nhac nha que dj bar, yuotube nha we di bak, bai nhac che em o nha que moi len di bar, yuotube nhac hoi bia, o nha pue moi lên, nha que di baz, o nha pue di bar, nhac che em o nha que moi len, e o nha que moi len phan 2, ghe nhac em ơ nha pue moi lên, o nha que moi len o to no di, Tai nhac em o nha que moi len 2, nhac che o duoi we moi len, nhac che 18 , thai lan vien nha que di bar, nhạc chế lần đầu tiên đi ba, nhac o nha que moi len 2, nhac che doc o nha que moi len, o duoi que moi len, que len di ba, duoi que di bar, nha quê đi boa, bai lân dâu tiên uông bia, nhac lan dau tien den bar, lan dau tien toi bar mp3, bai hat nha que di ba, Em o quê mơi lên thai lan viên, nhac em o nha ve me len, tai bai hat hoy di nha, nhà quê mới lên nhac, nhac che18 , nhac che em lan dau tien uong bia, Thơ chế ở nhà quê mới lên
Link chia sẻ:
Nhúng FORUM:
Nhúng WEB:
Bình luận của bạn
Bình luận mới nhất